Dansk bio-psyko-social alkohol- og stofbehandlingsmodel

HBmodellen er et dansk udviklet system til afklaring, vurdering og behandling af alkohol- og stofafhængighed, samt andre tæt beslægtede forstyrrelser forårsaget eller forværret af et problematisk brug af alkohol og stoffer. Det kan være underliggende personlighedsforstyrrelse, psykiske problemer, posttraumatisk stressforstyrrelse, dyssociale personlighedstræk og pludseligt opståede personligheds- og livsstilskriser. 

HBmodellen har fungeret med stor succes siden 2009 til afklaring, vurdering og behandling af alkohol og stofafhængighed, samt de underliggende forstyrrelser, der fører til længerevarende og problematisk brug af afhængighedsskabende rusmidler. Modellen har bevist sit værd ved at være multifleksibel, og kan med lethed tilpasses flere forskellige omsorgsniveauer og en bred vifte af klienttyper både i ambulant, dag- og døgn- eller fængselsbehandlingsregi.

Inkluderende model med fokus på klientinddragelse:
HBmodellen tager udgangspunkt i, at de bedste behandlingsresultater opnås med en høj grad af klientinddragelse, og når der ydes en inkluderende indsats med diverse behandlingsydelser fra sundhedsfaglige, socialfaglige og psykoterapeutiske professionelle. Et af grundelementerne i modellen er, at klienterne udvikler, vælger og sammensætter deres eget behandlingsforløb. Det sker med afsæt i klienternes egen selvforståelse, drømme, mål, aktuelle udfordringer og deres ønsker om forandring.

“Bygge sin egen behandlingsinstitution”

Det er en grundpræmis i HBmodellen at have ’betingelsesløs’ accept af det, der giver mening for klienterne, samt at tage udgangspunkt i deres selvbillede, selvforståelse og ønsker om behandling. Der skal altid tages udgangspunkt i det, som giver ubetinget mening for klienterne og klientens viden om sig selv, skal altid inddrages i en helhedsorienteret sundheds- og behandlingsplan. En af nøglerne til at opnå progression er at give klienterne mulighed for på daglig basis at tilvælge de sundheds- og behandlingsaktiviteter, de selv ønsker, har behov for, eller har ressourcer til at deltage i. I stedet for at ”putte” klienterne i en fastlåst forudbestemt behandlingsstruktur, giver HBmodellens behandlingsmodel mulighed for at klienten selv vælger strukturen og styrer tempoet.

”Vi kalder det at sammensætte sin egen behandlingsinstitution”.

Et godt behandlingsforløb handler om at etablere et samspil og tæt samarbejde klienter og behandlerne imellem. Det skal ske så klienterne og behandlerne sammen kan afgrænse, definere og prioritere de personligheds- og livsstilsproblemer, der skal arbejdes med under et sundheds- og behandlingsforløb. Det er altid en ambition at møde klienterne i en ligeværdig relation, inddrage deres unikke personlighed og dermed styrke motivation og selvværd.

Målene med HBmodellen:
HBmodellen er udviklet på døgnbehandlingsinstitutionen Alfa-Fredensborg til dens nuværende udtryk og tilgang til klienter. Da vi startede udviklingsprocessen, havde vi følgende målsætning:

(1) – at skabe den bedste behandlingsoplevelse.
(2) – at skabe et inspirerende forandrings- og behandlingsmiljø.
(3) – at skabe et sundt arbejdsmiljø.
(4) – at nedsætte stress- og konfliktniveauet hos klienterne.
(5) – at sætte klienterne i centrum.
(6) – at udvikle danske arbejds- og behandlingsbøger.
(7) – at skabe hjertevarme og udføre intelligent behandling (Heart and Brain).

HBmodellen er fuldt kompatibel med:
– ICD-10 Classification of Diseases and Related Health Problems.
– World Healthcare Organizations (WHO).
– Det ayurvediske sundhedssystem.
– Hatha og Vinyasa yoga-traditionen.
– CCAR Recovery Coach Academy.

HBmodellens metoder:

HBmodellen integrerer tre konceptuelle modeller:
– en bio-psyko-social alkohol- og stofbehandlingsmodel.
– en helhedsorienteret sundhedsmodel.
– en tilbagefaldsforebyggende terapimodel.

HBmodellens fem systemer til progression:
(1) – psykoedukation.
(2) – sundhedsvejledning.
(3) – problemløsende gruppeterapi.
(4) – individuel terapi og rådgivning.
(5) – skriftlige opgaver via arbejds- og behandlingsbøger.


HBmodellens fem uddannelsessystemer

HBmodellens alkohol- og stofbehandlingsmodel er et komplet system til bio-psyko-social behandling og til dette formål bruges fem kliniske metoder for opnåelse af progression.

1. Psykoedukation:
Som lærer klienterne bio-psyko-sociale livsfærdigheder ved hjælp af en erfarings- og praktisk baseret tilgang ved brugen af undervisning og forskellige dynamiske workshops.

2. Sundhedsvejledning:
Som lærer klienterne sundheds- og livsfærdigheder ved hjælp af en erfaringsbaseret screeningsmodel med individuel vejledning, undervisning og workshops.

3. Problemløsende gruppeterapi:
Som gør det muligt for klienterne at undersøge personlige problemstillinger i et trygt og understøttende gruppemiljø.

4. Individuel terapi:
Som giver klienterne mulighed for at arbejde med de underliggende problemstillinger, der fører til brugen af alkohol og stoffer.

5. Skriftlige opgaver via arbejdsbøger:
Som gør det muligt for klienterne at opnå viden og selvindsigt omkring et specifikt emne og lave personlige refleksioner, samt få vigtig feedback.

HBmodellens behandlingskomponenter
HBmodellens inkluderende bio-psyko-sociale alkohol- og stofbehandlingsmodel, består af flere sammenkædede behandlingskomponenter. Hver af disse relaterer til et generelt problem, som ofte er det centrale fokus i både alkohol- og stofbehandling. Tilsammen udgør disse komponenter effektive vejledninger, som relaterer til ca. 75 % af de problemstillinger, der fremlægges af klienter i et alkohol- eller stofbehandlingsforløb.

Effektiv start af behandlingsforløb:
Denne komponent tilbyder en masterplan med en metode til at opnå en effektiv start på et behandlingsforløb. Brug stress- og funktionsskalaen til kortlægning og målsætning af den generelle trivsels- og funktionsevne. Der motiveres til løbende at tage noter fra sundheds- og behandlingsaktiviteterne, og lave ugentlige refleksioner på deltagelsesniveau samt personlige fremskridt.

Afklaring og vurdering af behandlingsbehov:
Denne komponent tilbyder en masterplan med viden, test og selv-evalueringsøvelser til afklaring og vurdering af et problematisk brug af alkohol og stoffer. Hér udredes for de underliggende forstyrrelser, som forårsager trang til brug af alkohol og stoffer, og der afdækkes for motivation, opvækst forhold, vejen til rusmidler, psykiske problemer, posttraumatisk stress, dyssociale personlighedstræk og eventuelle opstået personligheds- og livsstilskriser.

Sundheds- og behandlingsplanlægning:
Denne komponent tilbyder en masterplan med viden om og effektive teknikker til at udarbejde en helhedsorienteret sundheds- og behandlingsplan. Hér bruges S.M.A.R.T. modellen på hvert af 10 livs-genopbyggende områder i sundhedsmodellen, og hér sammensættes en plan med flere forskellige sundhedsaktiviteter, som understøtter et liv uden alkohol og stoffer, kriminalitet, stress og post akutte abstinenser. Der motiveres til at opbygge et spændende liv med frihed, balance og sundhed.

Håndtering af alkohol- eller stofafhængighed:
Denne komponent tilbyder en masterplan med viden om alkohol- og stofafhængighed, samt teknikker til implementering af sundhedsaktiviteter, der skal bruges til at forhindre et problematisk brug af alkohol og stoffer i fremtiden. Lær at opbygge et stabilt liv med frihed, balance og sundhed og få en forståelse for ubalancer i hjerne- og nervesystemet, der kan medføre trang, sårbarhed overfor stress og post akutte abstinenser, som for øvrigt skal læres at håndteres, for at undgå afhængighedsadfærd eller tilbagefald til alkohol og stoffer.

Håndtering af tilbagefald og akutte livskriser:
Denne komponent tilbyder en masterplan med forslag og teknikker til både at sammensætte et effektivt alarmberedskab – hvis tilbagefald skulle ske – og til at udarbejde en omfattende liste over akutte kriser, der kan føre til nye tilbagefald. Målet er at udvikle en effektiv kriseplan hvori venner, familie og netværk aktivt hjælper med til at standse tilbagefaldet, såfremt det skulle ske. Derefter opnå viden og teknikker til at håndtere trang, stress, post akutte abstinenser og opståede kriser, inden disse kriser aktiverer trangen til at bruge alkohol og stoffer.

Tilbagefaldsforebyggende terapi:
Denne komponent tilbyder en masterplan med viden og teknikker til at komme tilbage i en stabil sundhedsproces, efter et kortere eller længerevarende tilbagefald. Lær at opspore og håndtere både akutte kriser, afhængighedspræget tankegang og de mere dybereliggende personligheds- og livsstilsproblemer, der kan gribe forstyrrende ind i en sundhedsproces og aktivere trangen til alkohol og stoffer med nye tilbagefald til følge. Der opmuntres til at bruge de 10 livs-genopbyggende områder i sundhedsmodellen til at skabe bio-psyko-social balance, forebygge trang til alkohol og stoffer, stress, post akutte abstinenser og nye tilbagefald.

Håndtering af dyssociale personlighedstræk:
Denne komponent tilbyder en masterplan med viden, test og selvevalueringsøvelser til afklaring, udredning og behandling af både stofafhængighed og dyssociale personlighedstræk. Lær om sammenhængen mellem de to forstyrrelser og lav en effektiv strategi til behandling af begge forstyrrelser på samme tid. Lær at opspore og håndtere akutte opståede kriser, identificere dyssociale tankemønstre og at udarbejde en omfattende liste over situationer, mennesker og steder, der skal undgås for at forblive ansvarlig og i sundhedsprocessen. Der opmuntres til at bruge sundhedsmodellens 10 livs-genopbyggende områder for at skabe bio-psyko-social balance, samt at forebygge trang, stress, post akutte abstinenser og nye tilbagefald.

Håndtering af spilleafhængighed:
Denne komponent tilbyder en masterplan med viden om ludomani i form af afhængighed til forskellige former for pengespil eller trangen til at tage risiko. Modtag anvisninger og teknikker til implementering af sundhedsaktiviteter, der både bruges til at forhindre og forebygge trangen til pengespil, samt trangen til at bruge risikoadfærd i fremtiden. Lær at opbygge et liv med frihed, balance og sundhed, og få forståelse for ubalancer i hjerne- og nervesystemet, der kan medføre sårbarhed overfor stress og akutte livskriser, som oftest er de udløserende faktorer til at spille om penge eller tage andre risiko.

Terapi for dobbeltdiagnoser:
Denne komponent tilbyder individuel terapi for mentale og personlighedsmæssige forstyrrelser. Terapien integrerer behandlingen af alkohol- og stofafhængighed og de relaterede og dybereliggende mentale og personlighedsmæssige forstyrrelser, som ofte fører til tilbagefald, hvis de ikke bliver behandlet. Terapien er både støttende og udfordrende, på hvordan man kan få håndteret psykiske udfordringer, mere selvindsigt og fokus på egne ressourcer og positive kvaliteter.

Terapi for posttraumatisk stressforstyrrelse:
Denne komponent tilbyder med anvendelse af bl.a. EMDR-terapi en ofte længerevarende traumeterapi forløb til klienter med traumehistorik. Der er fokus på bearbejdning af traumatiske hændelser og hertil invaliderende symptomer, hvor der muligvis er brugt alkohol og stoffer til selvmedicinering. Derudover lærer klienterne at opbygge et liv med frihed, balance og sundhed, og får en forståelse for ubalancer i hjerne- og nervesystemet, der kan medføre sårbarhed overfor stress og livskriser, som oftest er de udløserende faktorer til selvmedicinering eller selvskade.

Målgruppen
HBmodellen er udviklet til klienter, der har et alvorligt forbrug af ét eller flere afhængighedsskabende rusmidler inklusive stimulanser, narkotika, psykedeliske stoffer og nyere designerdrugs.

Modellen er multifleksibel og udviklet til klienter der ønsker:
(1) – afklaring omkring alkohol- og stofafhængighed
(2) – frihed fra aktivt brug af alle afhængighedsskabende rusmidler
(3) – tilbagefaldsforebyggende terapi og behandling
(4) – stabilisering og behandling af psykiske problemer
(5) – hjælp til håndtering af dyssociale personlighedstræk (impulsiv livsstil)
(6) – traume terapi og behandling (Posttraumatisk stressforstyrrelse)
(7) – ludomani behandling

Klienter, der klarer sig godt:
(1) – har begrebsdannende færdigheder på gennemsnitligt niveau eller derover.
(2) – har læse- og skrivefærdigheder svarende til sjette klasse eller derover.
(3) – er afholdende og symptomfri, når det gælder akutte alkohol- og stofabstinenser; og har ikke alvorlige indlæringsvanskeligheder, kognitive skader eller andre aktive psykiatriske symptomer, der griber forstyrrende ind i evnen til at deltage i et behandlingsforløb.

Klienter, der ikke klarer sig godt, er dem med:
(1) – alvorligt ødelagt abstraktionsevne.
(2) – alvorlige organiske skader, der påvirker evnen til at lære og behandle informationer.
(3) – indlæringsvanskeligheder eller andre mentale skader, som har indflydelse på deres evne til at reagere på kognitiv og adfærdsbetinget terapi.

Imødekommer en bred vifte af klienter:
(1) – voksne (mænd og kvinder)
(2) – klienter med smerteforstyrrelser
(3) – tilbagefaldstruede klienter
(4) – klienter med anden etnisk baggrund
(5) – svingdørs klienter med behov for afgiftning og stabilisering
(6) – fysisk og seksuelt misbrugte mænd og kvinder
(7) – kriminelle i retssystemet, både dem bag tremmer og dem under kriminalforsorgen
(8) – klienter med parallelle psykiatriske problemer (f.eks. PTSD/ADHD)
(9) – klienter med en række parallelle personlighedsforstyrrelser

De tre primære modeller
HBmodellen bygger på tre primære modeller: en omfattende bio-psyko-social alkohol- og stofbehandlingsmodel, en helhedsorienteret sundhedsmodel og en tilbagefaldsforebyggende terapimodel.

1. Den bio-psyko-sociale alkohol- og stofbehandlingsmodel:
HBmodellens bio-psyko-sociale model er et effektivt system til afklaring, udredning og behandling af alkohol- og stofafhængighed. Det klientinddragende og helhedsorienteret behandlingsperspektiv gør modellen til et effektivt redskab, til at afdække underlæggende forstyrrelser, der fører til brugen af alkohol og stoffer, samt til behandling af de negative konsekvenser som brugen medfører.

Modellen integrerer:
(A) – biologisk stabilisering, ved afrusning / nedtrapning og evt. styring af medicinering.
(B) – psykologisk behandling, baseret på kognitive, følelses- og adfærdsbaserede metoder.
(C) – social behandling, med familierådgivning, juridisk rådgivning samt finansiel rådgivning.

2. Den livs-genopbyggende sundhedsproces:
HBmodellens behandlingsmodel er baseret på dén overbevisning, at alvorligt brug af alkohol og stoffer kan forårsage stress, traumer og forskellige ubalancer i helbred og livsstilen. Derfor må en livs-genopbygning bestå af en helhedsorienteret bio-psyko-social behandlings- og sundhedsproces, så tilbagevenden til alkohol og stoffer kan forebygges. HBmodellens livs-genopbyggende sundhedsproces kan lettest beskrives som en bevægelse igennem seks dynamiske faser.

Fase 1. Overvejelse: I overvejelsesfasen er det primære fokus at opnå afklaring og tage en solid grundlæggende beslutning omkring frigørelse fra alle afhængighedsskabende rusmidler og opspore evt. modvilje på alkohol- eller stofbehandling.

Fase 2. Afholdenhed: I og under afholdenhedsfasen er det primære fokus at stoppe den ødelæggende cyklus efter et problematisk brug af afhængighedsskabende rusmidler. Det vil sige at få kontrol over trang, abstinenserne, stabilisere den mentale tilstand og påbegynde en helhedsorienteret bio-psyko-social afklaring og udredning.

Fase 3. Målafklaring: I målafklaringsfasen er det primære fokus at sammensætte en effektiv helhedsorienteret sundheds- og behandlingsplan. Derudover at tilegne sig viden, få indsigt om alkohol- og stofafhængighed og lære håndteringen af trang, stress og post akutte abstinenser. Desuden at sætte konkrete mål med S.M.A.R.T. modellen, samt begynde behandling af de underliggende forstyrrelser, der kan være medårsag til alvorlige personligheds- og livsstilsproblemer eller tilbagefald.

Fase 4. Handling: I handlingsfasen er det primære fokus at opbygge en stabil og inspirerende hverdag med sundhedsaktiviteter som: terapi, sund kost, søvn, løb, yoga og mindfulness. Sundhedsaktiviteter, der både er livsopbyggende og tilbagefaldsforebyggende. Derudover at tage personligt ansvar, ved at reparere de skader som et alvorligt brug af rusmidler har forårsaget i både nære og intime relationer, i arbejdslivet, i sociale og økonomiske forhold.

Fase 5. Justering: I justeringsfasen er det primære fokus at arbejde med personlig udvikling og fortsætte med at bruge en bred vifte af forskellige erfaringsbaserede sundhedsaktiviteter, der både kan skabe livsbalance samt forebygge akutte kriser og brugen af ødelæggende afhængighedsadfærd. Derudover at være omstillingsparat, job-/uddannelsesparat, ansvarsbevidst og at leve livet efter en grundlæggende positiv livsanskuelse.

Fase 6. Fastholdelse: I fastholdelsesfasen er det primære fokus at holde fast i alle de gode ting, der giver livet mening, og skaber glæde, frihed og sundhed i tilværelsen. Målet er at fastholde en daglig praksis med erfaringsbaserede sundhedsaktiviteter, som kan skabe personlig vækst. Sundhedsmodellens 10 livsområder bruges til at afdække ubalancer, der kan føre til trang, akutte kriser og tilbagevenden til brug af afhængighedsskabende rusmidler.

3. Den tilbagefaldsforebyggende terapimodel
HBmodellens tilbagefaldsforebyggende behandlings- og terapimodel er udviklet med henblik på at reducere hyppigheden, varigheden af de voldsomme skadevirkninger der kan opstå efter et kortere eller længerevarende tilbagefald til alkohol og stoffer, eller anden selvødelæggende adfærd.

A. Tilbagefaldsforebyggende rådgivning: Klienterne lærer at identificere trang og håndtere opståede kriser, samt brugen af selvødelæggende afhængighedsadfærd som typisk kan forårsage tilbagefald i begyndelsen af sundhedsprocessen.
B. Tilbagefaldsforebyggende terapi: Klienterne lærer at identificere de mere dybereliggende personligheds- og livsstilsproblemer, som typisk kan aktivere trang, stress og post akutte abstinenser i de senere faser af sundhedsprocessen.

Tilbagefaldsforebyggelse er målrettet til at: lærer klienterne at standse, forhindre og forebygge tilbagefald ved at anvende tre effektive og specifikke forandrings- og behandlingsmetoder:

1. Stands ulykken:
Behandlingsmetode: Praktiske øvelser og terapeutiske samtaler.
Denne behandlingskomponent tilbyder en forebyggelsesplan med viden, forslag og teknikker til at udvikle en effektiv metode for at stoppe tilbagefald hurtigt, hvis det skulle blive aktuelt. Målet er at opbygge et omfattende alarmberedskab og udvikle en detaljeret kriseplan hvori venner, familie og netværk aktivt hjælper med til at standse tilbagefaldet, såfremt det skulle ske.

2. Håndtering af akutte opståede livskriser:
Behandlingsmetode: Skriftlige øvelser og terapeutiske samtaler.
Denne behandlingskomponent tilbyder en forebyggelsesplan med forslag og teknikker til at undgå akutte kriser, ved at lære at bruge selvbeskyttende adfærd og opbygge en sund livsstil. Målet er at identificere og kontrollere opståede akutte kriser, der i begyndelsen af sundhedsprocessen aktiverer trang, stress og afhængighedsadfærd. Lær at udarbejde en omfattende liste over akutte krisesituationer, der kan føre til nye tilbagefald og opnå viden til at håndtere stress, post akutte abstinenser og kriser, inden disse akutte kriser aktiverer trangen til at bruge alkohol og stoffer.

3. Forebyggelse af personligheds- og livsstilskriser:
Behandlingsmetode: Skriftlige øvelser og terapeutiske samtaler.
Denne behandlingskomponent tilbyder en forebyggelsesplan med viden og teknikker til at komme tilbage til en sund livsstil efter et kortere eller længerevarende tilbagefald. Lær at opspore og håndtere både trang, akutte kriser, afhængighedspræget tankegang og de mere dybereliggende personligheds- og livsstilsproblemer. Livsstilsproblemer der typisk griber forstyrrende ind i de senere faser af sundhedsprocessen og aktivere trangen til alkohol og stoffer og dermed nye tilbagefald. Der opmuntres til at bruge de 10 livs-genopbyggende områder i sundhedsmodellen til at opbygge bio-psyko-social balance samt forebygge trang, stress, post akutte abstinenser og nye tilbagefald.

HBmodellens stress håndteringsprogram

HBmodellen har valgt at samle en del af de sundheds- og behandlingsaktiviteter, som stimulerer den genopbyggende del af nervesystemet i et konkret stresshåndteringsprogram*. Stresshåndteringsprogrammet er udviklet, afprøvet og løbende evalueret i døgnbehandling. Klienten modtager ved indskrivning information om stresshåndteringsprogrammet og møder aktiviteterne i programmet i behandlingen. Ved afslutningen af behandlingen, udfærdiges et konkret, individuelt stresshåndteringsprogram, som passer til klientens liv efter endt behandling. Dette konkrete program bliver skabt i kraft af et samarbejde mellem sundhedsvejleder og klient.

HBmodellens stresshåndteringsprogram omfatter følgende 10 aktiviteter:

(1) – Recovery Yoga træning
(2) – mindfulnesstræning
(3) – åndedrætstræning
(4) – meditationstræning
(5) – kostvejledning
(6) – vejledning i motion og livsstil
(7) – søvnvejledning
(8) – bindevævsterapi
(9) – Nada øreakupunktur
(10) – naturterapeutiske aktiviteter

1. Recovery yogatræning:
Er blid genopbyggende og spændingsfrigørende flow yoga, som samarbejder og kommunikerer med klientens krop, åndedræt og nervesystem. Yogaen smidiggør og beroliger klientens sind og krop, så det er nemmere at deltage og dele i de forskellige terapeutiske rum i behandlingen. I Recovery Yoga er der øget fokus på nærværet og samarbejdet mellem klientens krop og åndedræt. Dette nærvær stimulerer klientens genopbyggende nervesystem, og dæmper tendensen til angst, uro, abstinenser og tankemylder. Recovery Yoga indeholder også undervisning i Restorativ Yoga, som aflaster klientens led, muskler og nervesystem.

2. Mindfulnesstræning:
Mindfulnesstræningen består i at øge klientens nærvær på egen krop, sind og åndedræt.
Træningen kan foregå gruppevis indenfor i rolige omgivelser eller ude i naturen.
Under mindfulnesstræningen motiveres klienten til at observere krop, sind og åndedræt og give slip på vurdering, forventninger, tanker og følelser. Mindfulnesstræningen skal motivere klienten til at vende hjem til sig selv, og i selve undervisningen er der støtte og dialog omkring klientens proces med at vende hjem til sig selv og forholde sig til det, som dukker op.

3. Åndedrætstræning:
Åndedrætstræning kan tilbydes på workshops og individuelt. Der opøves en bevidsthed på åndedrættets faser, og der tilbydes en konkret teknik, hvor klienten mærker sit åndedræt forskellige steder på sin krop. Denne teknik stimulerer klientens genopbyggende nervesystem. Nærværet på åndedrættets faser implementeres også i yoga- og meditationstræningen, så klienten møder en genkendelighed af teknikken i flere rum. Åndedrætstræningen er et vigtigt element i ønsket om at give klienten et håndgribeligt værktøj til at vende hjem til sig, selv efter flere års dissociation fra krop og følelser.

4. Meditationstræning:
Meditationstræningen er en uddybning af mindfulnesstræningen. Klienten motiveres til at lade observatøren forsvinde for en stund. Meditation som en ophøjet tilstand afmystificeres.
Meditationstræningen omfatter undervisning i teknik, mantra og forskellige sidde-positioner.
Der bevidstgøres om negative mantraer, som kan være manifesteret i klientens sind. Der undervises i disse mantraers oprindelse, biokemiske signatur i hjernen og hvorledes de kan udskiftes med positive mantraer / tanker / bekræftelser. Meditationstræning kan foregå i gruppe og individuelt, hvor der laves et personligt meditationsprogram, som passer til klientens liv.

5. Kostvejledning:
Der oplyses indledningsvist om de officielle retningslinjer for sund alsidig kost.
Herefter differentieres kostvejledningen efter hvilken fordøjelsestype klienten har.
Et ayuervedisk screeningsværktøj bestående af spørgeskemaer, sikrer at sundhedsvejlederen kan spotte eventuelle ubalancer i klientens fordøjelse. Sundhedsvejlederen vil formidle den rette kost, som kan bringe ubalancen i orden. Det er vigtigt at spotte ubalancer i klientens fordøjelse, da disse kan påvirke klientens nervesystem, søvn og generelle velbefindende.

6. Vejledning i motion og livsstil:
Der oplyses indledningsvist om de officielle retningslinjer for motion.
Herefter differentieres vejledningen i motion og livsstil, efter hvilken kropstype klienten har.
Et ayuervedisk screeningsværktøj bestående af spørgeskemaer sikrer at sundhedsvejlederen, kan spotte klientens kropstype og eventuelle ubalancer. Sundhedsvejlederen vil formidle den rette motion og livsstil, som kan bringe kroppens ubalancer i orden. Det er vigtigt at spotte ubalancer i klientens krop, da de kan påvirke klientens nervesystem, søvn og generelle velbefindende. Der formidles generel motionsvejledning, som matcher klientens stressniveau.

7. Søvnvejledning:
Der oplyses indledningsvist om de officielle råd for bedre søvnhygiejne.
Herefter bruges et ayurvedisk screeningsværktøj til at tydeliggøre klientens døgn- og søvnrytme, og der vejledes i ayurvediske råd til bedre søvnhygiejne. Rådene tager udgangspunkt i naturlige metoder for bedre søvn, men har også et fokus på at afhjælpe ubalancer i klientens fordøjelse og krop, da disse kan påvirke klientens søvn og døgnrytme.

8. Bindevævsterapi:
Bindevævsterapi tager udgangspunkt i ønsket om at forløse fysiske og psykiske traumer i klientens bindevæv. Der arbejdes ud fra den overbevisning, at spændinger i klientens krop/muskler/bindevæv kan være en reaktion på traumer og et overbelastet nervesystem. Der arbejdes på at forløse disse spændinger/traumer via indfølende blid teknik og kommunikation med klientens bindevæv. Der kan suppleres med TRE-teknik (Tension and Trauma Releasing Exercises), som kan tilbydes i gruppe eller individuelt. Der lægges vægt på, at bindevævsterapeuten formidler til klienten, at denne kan behandle sig selv.

9. Nada øreakupunktur:
Der er stor forskning og evidens bag Nada øreakupunkturs forebyggende effekt på abstinenser, angst, tankemylder og uro. Nada øreakupunktur stimulerer klientens genopbyggende nervesystem. Derfor anbefales brugen af Nada-øreakupunktur, som et understøttende værktøj til sundheds- og behandlingsprocessen. Nada øreakupunktur kan også kombineres med restorativ yoga, da denne kombination har vist sig at være yderst gavnlig til at afhjælpe PTSD og nedsætte klientens generelle stress- og angstniveau.

10. Naturterapeutiske aktiviteter:
Ønsket er at formidle naturens helende indflydelse på klientens nervesystem. Adskillige videnskabelige undersøgelser og kommunale projekter viser, at aktiviteter i naturen mildner tendens til stress, angst, depression og generel uro. Der kan laves mindfulness ture i skov og ved havet. Der kan laves bålterapi i behandlingen og ”walk and talk” i naturen i forbindelse med terapi sessioner. Terapihaver tilknyttet behandlingen kan give klienten en mulighed for at søge ro og stilhed. Æteriske oliers (natur på flaske) beroligende effekt på kroppen kan formidles, og klienten kan bruge olierne i sauna, fodbad og i diffuser på værelset.

Antagelser omkring alkohol- og stofafhængighed

Bio-psyko-social alkohol- og stofbehandlingsmodel:
HBmodellen er en inkluderende bio-psyko-social behandlingsmodel, som bygger på antagelsen om, at alvorligt brug af alkohol og stoffer over tid, bliver en ødelæggende forstyrrelse i sig selv. Et problematisk brug af alkohol og stoffer forårsager permanente ændringer i hjerne og nervesystem (hjernedysfunktion), som over tid udvikler sig til tanke-, følelses- og adfærdsforstyrrelser, der medfører komplekse ødelæggende personligheds-, helbreds- og medføre livsstilsproblemer.

Hjernedysfunktion:
Det antages, at hjernedysfunktion opstår og udvikler sig i perioder, hvor man er stærkt påvirket af alkohol og stoffer, eller har korte- eller langsigtede abstinenssymptomer. Klienter med en genetisk prædisposition for alkohol- og stofafhængighed ser ud til at være mere disponeret for hjernedysfunktion. Efterhånden som alkohol- og stofafhængigheden skrider frem, forårsager symptomerne på hjernedysfunktion vanskeligheder ved at tænke klart, ved at styre følelser og stemninger, med at huske, ved at sove godt og med at genkende og håndtere trang og stresssymptomer.

Post akutte abstinenser:
Det antages, at nogle klienter i perioder er modtagelige overfor post akutte abstinenser, som udløses på grund af både hjernedysfunktion og sårbarhed overfor livsforandringer, som fører til perioder med langvarig stress. Post akutte abstinenser er et bio-psyko-socialt syndrom med følgende symptomer:
(1) – manglende evne til at tænke klart
(2) – hukommelsesproblemer
(3) – følelsesmæssig overreaktion eller følelsesmæssig død
(4) – søvnproblemer
(5) – problemer med fysisk koordination
(6) – følsomhed over for stress
Symptomerne på post akutte abstinenser er typisk alvorligst de første 3-6 måneder efter sidste brug af afhængighedsskabende rusmidler. Post akutte abstinenser kan for nogle klienter være en medårsag til tilbagefald eller andre fysiske-/mentale sygdomme. For nogle klienter – især dem uden et effektivt stresshåndteringsprogram, kan der opstå en livslang tendens til, at disse symptomer griber forstyrrende ind i intentionen om at skabe sig et liv i frihed med balance og sundhed.

Dysfunktion i opvæksten:
Det antages at klienter, der er vokset op i en dysfunktionel familie, kan udvikle nogle stærke selvnedgørende personlighedstræk, som giver grundlæggende dårlige livsbetingelser.
Disse personlighedstræk og udfordringer er ikke den direkte årsag til udviklingen af alkohol- og stofafhængighed, men disse selvnedgørende personlighedstræk og ubehandlede forstyrrelser øger risikoen for tilbagefald i perioder med afholdenhed. Derfor er det nødvendigt at arbejde med disse selvnedgørende personlighedstræk, og der skal tages højde for disse udfordringer, når der sammensættes en opbyggende sundheds- og behandlingsplan.

Sundheds- og tilbagefaldsprocessen:
Problematisk brug af alkohol og stoffer kan udvikle sig til en kronisk afhængighedsforstyrrelse medfølgende alvorlige bio-psyko-sociale personligheds- og livsstilsproblemer. Disse problemer kan i gode perioder med afholdenhed føre klienterne ind i en ødelæggende tilbagefaldsproces. Det antages at tilbagefaldsprocessen er en selvødelæggende proces, hvor der opstår alvorlige bio-psyko-sociale dysfunktioner, som oftest ender med fysisk eller følelsesmæssig kollaps, selvmord eller selvmedicinering med alkohol og stoffer.

Personlighedsforstyrrelse:
Det antages, at personlighedsforstyrrelse udvikles som en kombination af hjernedysfunktion og forskellige sociale- og personlighedsproblemer. Disse invaliderende dysfunktioner påvirker almindelig tankevirksomhed, følelseshåndtering og evnen til at handle problemløsende og konstruktivt. Nogle af personlighedsforstyrrelserne er midlertidige, og forsvinder spontant ved afholdenhed, når hjernen og kroppen stabiliserer sig efter brugen af alkohol og stoffer.
Andre mere alvorlige personlighedstræk bliver dybt vanemæssige under brugen af afhængighedsskabende rusmidler, og behøver derfor effektiv behandling / terapi for at stabiliseres og håndteres.

Social dysfunktion:
Det antages, at social dysfunktion, som inkluderer familie, arbejde, juridiske og økonomiske problemer, opstår og forværres som et resultat af brug af alkohol og stoffer, hjernedysfunktion og den deraf følgende personlighedsforstyrrelse.
Alkohol og stofafhængighed kan være påvirket – men ikke forårsaget – af selvnedgørende personlighedstræk, som kan være resultatet af social dysfunktion.

Tilbagefaldssyndromet:
Det antages, at tilbagefaldssyndromet er en invaliderende og integreret del af alkohol- og stofafhængighedens ødelæggende udvikling. Alkohol- og stofafhængighed kan beskrives som et tveægget sværd: den ene æg er de stofbaserede symptomer (1): der viser sig i de aktive perioder, og (2): de abstinentbaserede symptomer, som viser sig under fravær af den daglige mængde alkohol og stoffer. De abstinentbaserede symptomer fremkalder en stærk trang til at bruge alkohol og stoffer igen. Tilbagefald er den ødelæggende proces, hvor man bliver dysfunktionel under afholdenhed og på grund af afholdenhedsbaserede symptomer, fører til fornyet forbrug af alkohol og stoffer. Dette gentagende mønster kan medføre fysisk eller følelsesmæssig kollaps, eller i værste fald føre til depression og selvmord.

Tilbagefaldsprocessen:
Tilbagefaldsprocessen er kendetegnet ved forudsigelige og identificerbare adfærds- og livskrisesituationer, som ofte begynder længe før klienten, genoptager forbruget af alkohol og stoffer. Forebyggende tilbagefaldsbehandling eller terapi, motiverer og støtter klienten til at genkende og håndtere disse ødelæggende personligheds- og livskrisesituationer, ved at afbryde eller træde ud af tilbagefaldsprocessen så tidligt som muligt. Derefter skal klienten motiveres til og støttes i hurtigt at vende tilbage til sundhedsprocessen, ved at benytte tidligere effektive og velkendte sundhedsaktiviteter, som understøtter afholdenhed og en sund livsstil.

Psykosociale funktionsområder

HBmodellen er en bio-psyko-social alkohol- og stofbehandlingsmodel, som anerkender tre primære psykologiske funktionsområder og tre primære sociale funktionsområder. Hvert af disse områder betragtes som lige vigtigt.

De primære psykologiske områder er:
(1) – tænke
(2) – føle
(3) – handle

De primære sociale områder er:
(1) – arbejde
(2) – venskab
(3) – intime forhold

Psykosocial funktionsevne:
Målsætningen er at hjælpe klienter med at opnå brugbare effektive kompetencer til at fungere hensigtsmæssigt inden for hvert af disse områder. Klienterne har som oftest et foretrukket psykologisk område og et foretrukket socialt område. Disse foretrukne områder bliver overudviklede, mens de andre forbliver underudviklede. Målet med behandlingen er at understøtte færdighederne inden for de overudviklede områder, mens klienten fokuserer på at opbygge færdigheder inden for de underudviklede områder. Det overordnede mål er at opnå en sund og afbalanceret psykosocial funktionsevne.

Terapeutiske principper:
I HBmodellen lægges der stor vægt på følelsesbaserede terapeutiske principper ved at fokusere på identifikation, korrekt betegnelse og kommunikation i arbejdet med følelser og sindsstemninger. Modellen integrerer en kognitiv og følelsesbaseret behandlingsmodel til forståelse af følelser, ved at lære klienterne at følelser og sindsstemninger er fremkaldt af irrationel tænkning (kognitiv teori), og er traumatisk gemt eller undertrykt (følelsesbaseret teori). Arbejdet med følelsesmæssig integration involverer både kognitiv navngivning og udtryk for følelser og billede-orienterede terapier skabt til at fremkalde undertrykte erindringer. HBmodellen benytter sig både af guidet og spontan billeddannelse, sætningsfuldendelse og gentagelser, alt sammen for at skabe forbedrede følelsesmæssige oplevelser.

Tværfaglig og helhedsorienteret:
HBmodellen integreres fint i mange forskellige kognitive, følelsesbaserede, adfærdsbaserede og sociale terapi- og behandlingsformer. En af mange styrker i modellen er den tværfaglige tilgang og det helhedsorienterede behandlingsfokus. HBmodellen benytter sig af en lang række af forskellige effektive sundheds- og helbredsfremmende behandlingsaktiviteter som:
(1) – psykolog samtaler
(2) – udredning af læger/psykiater
(3) – socialrådgivning
(4) – sygepleje
(5) – yoga, meditation og mindfulness
(6) – problemløsende gruppeterapi
(7) – psykoedukation
(8) – individuel terapi
(9) – vejledning om søvn og kost (ud fra kropstype)
(10) – personlig udvikling gennem arbejds- og behandlingsbøger

Om Henrik Beck

Henrik Beck, behandler/projektleder på Alfa-Fredensborg og udvikler af HBmodellen. 

Han er Certificeret Dansk Addiction Counselor (CDAC), basis uddannet psykoterapeut, Certificeret CENAPS Treatment Specialist (CCTS), Recovery Coach, Life & Business Coach og Mindfulness instruktør. Henrik har i 22 år bidraget med erfaringer til behandlingsområdet i Danmark og udlandet som behandler, underviser og konceptudvikler.