HBmodellen i praksis

HBmodellen som er beskrevet her er på denne side, er udviklet på døgnbehandlingscentret Alfa-Fredensborg i Nordsjælland.

Behandlingsmodellen kan beskrives som en inkluderende behandlingsmodel til afklaring, vurdering og behandling af rusmiddelafhængighed samt andre nært beslægtede lidelser forårsaget eller forværret af problematisk forbrug af afhængighedsskabende rusmidler.

HBmodellen i praksis

Behandlingscenteret Alfa-Fredensborg

Alfa-Fredensborg har 20 års erfaring med at tilbyde rusmiddelbehandling i Danmark. Alfa-Fredensborg har udviklet sig hele tiden i disse 20 år.

Stedet var en traditionel Minnesota-behandling i 2002. I 2004 indgik Alfa-Fredensborg et samarbejde med Terry Gorski fra USA, om at tilbyde kognitiv tilbagefaldsforebyggende behandling baseret på CENAPS-modellen.

Alfa-Fredensborgs sidste store udviklingstrin startede for 3 år siden, da organisationen ansatte Henrik Beck som projektleder til at implementere HBmodellen i praksis.

Direktør Jørgen Maltesen ønskede et mindre konfliktfyldt behandlingsmiljø, et bedre arbejdsmiljø og en behandlingsmetode, hvor der var mere fokus på brugerinddragelse. Ønsket var også at få en mere helhedsorienteret sundheds -og livsstilsbaseret behandling.

I dag er Alfa Fredensborg et af de mest innovative og banebrydende rusmiddelbehandlingscenter i Danmark.

Begyndelsen af HBmodellen

Den første version af HBmodellen blev udviklet af Henrik Beck i Motivationshuset i Esbjerg i begyndelsen af 2009. Dengang kaldtes modellen for “Byggeklodsmodellen”, fordi brugerne byggede-/sammensatte deres egen behandlingsplan ved hjælp af små træklodser (hver blok repræsenterede en behandlingsaktivitet, som brugeren ønskede, som en del af deres plan).

I Danmark var der i 2009 stor tilgang af især unge nye brugere, som ønskede behandling på grund af deres problemer med brug af afhængighedsskabende rusmidler. En ret stor del af disse brugere havde tidligere været i rusmiddelbehandling uden dog at nå målet om stabil og vedvarende recovery.

Esbjerg Kommune ønskede at udvikle og levere bedre rusmiddelbehandling, gerne med mere brugerinddragelse og fokus på helhedsorienteret sundhed – og det skulle opnås ved at bruge færre penge. Henrik Beck blev ansat til opgaven og skabte, sammen med socialrådgiverne Karina Rohr Sørensen og Ditte Brøgger Løjborg, Motivationshuset og Byggeklodsmodellen.

Byggeklodsmodellen var baseret på observationer af brugere med rusmiddelafhængighed, underliggende lidelser, psykiske problemer, depression, posttraumatisk stress, dyssociale personlighedstræk eller ødelæggende personlige helbreds- og livsstilsproblemer.

Målet med Byggeklodsmodellen var at udvikle et inkluderende rusmiddelbehandlingskoncept, baseret på værdier som venlighed, kærlighed og medfølelse. Derudover skulle der være en høj grad af brugerinddragelse og med ekstra fokus på at støtte brugerne, i at finde deres egen vej, til at opnå et godt liv med frihed, balance og sundhed.

I 2019 blev Henrik Beck ansat som projektleder på behandlingscenter Alfa-Fredensborg, med det formål at videreudvikle og tilpasse Byggeklodsmodellen til et behandlingskoncept til brug i døgnbehandling.

For at give modellen en frisk start i dens nye virkelighed, valgte Henrik Beck og Jørgen Maltesen at omdøbe modellen til HBmodellen (Heart- and Brain modellen).

Udgangspunktet:

HBmodellen, som i dag anvendes med stor succes på Alfa-Fredensborg, er udviklet på baggrund af kliniske erfaringer og observationer med brugere, som have et problematisk forbrug af afhængighedsskabende rusmidler på fem forskellige behandlingssteder:

(1) – Crimestop i Taastrup, ambulant kriminalitets- og rusmiddelbehandling

(2) – Motivationhuset i Esbjerg, ambulant rusmiddelbehandling

(3) – Livsstilshus i Sverige, døgn kriminalitets- og rusmiddelbehandling

(4) – Alfa-Fredensborg i Fredensborg, døgn rusmiddelbehandling

(5) – Alfa-København, ambulant rusmiddelbehandling

Den nyeste bølge

I et historisk perspektiv kan HBmodellen bedst beskrives som den seneste bølge i behandlingen af brugere med rusmiddelafhængighed, eller andre nært beslægtede lidelser forårsaget eller forværret, ved brugen af afhængighedsskabende rusmidler.

HBmodellen er ikke baseret på de grundlæggende principper i 12-trins programmet såsom: Gud, højere magt, blå bog eller de 12 trin af Anonyme Alkoholikere (AA-/NA-/CA).
Derudover har HBmodellen ikke en mening om, hvorvidt noget er godt eller dårligt. Men det er altid op til brugerne selv at bestemme og finde ud af, om noget passer dem.
I HBmodellen kan brugerne frit bruge elementerne i 12-trinsprogrammet eller andre selvhjælpsstøttegrupper (hvis det giver mening og er en del af deres sundheds- og behandlingsplan).

I HBmodellen er det en grundlæggende værdi – at det er brugerne selv der bestemmer, hvad han eller hun vil gøre, for at opnå et godt liv i frihed, med balance og sundhed.
HBmodellen anerkender altid, hvad der giver mening for brugerne. Brugeren anses for at være “herren i eget hus”, og vi mener, at evnen og ressourcerne til at ændre sit liv, primært ligger hos brugeren selv.

I stedet for traditionel Minnesota-behandling er HBmodellen baseret på nyere og mere moderne behandlingsprincipper, såsom den socialpædagogiske model, den eklektiske model, empowerment og løsningsfokuseret terapimodel. Derudover anvender HBmodellen manualbaserede arbejdsbøger, som gør det muligt at individualisere behandlingsforløbet, til brugerens særlige behandlingsbehov.

Rusmiddelbehandling i et historisk perspektiv

I et historisk perspektiv kan HBmodellen betegnes som den fjerde bølge i behandlingen af rusmiddelafhængighed både i Danmark og andre lande.

Første behandlingsbølge:

År 1935:

Indførelsen af de tolv trin af Anonyme Alkoholikere.

Og indførelsen af alkoholisme som en dødelig sygdom.

Anden behandlingsbølge:

År 1950:

En sammenlægning af AA (ædru alkoholikere) med professionel behandling til én model.

Også kendt som Minnesota-modellen eller 12-trins alkoholbehandling.

Tredje behandlingsbølge:

År 1970:

CENAPS-Gorski-modellen, som integrerede viden om kemisk afhængighed i en bio-psyko-social model, der både er forenelig med principperne i 12-trinsprogrammet.

Og med principperne for biologiske, kognitive, adfærdsmæssige og sociale former for terapi.

Fjerde behandlingsbølge:

År 2009:

HBmodellen, der integrerer en bio-psyko-social behandlingsmodel i et holistisk system til afklaring, vurdering og behandling af alkohol, stof eller medicin afhængighed.

Modellen fokuserer på brugerinddragelse og er både kompatibel med principperne for en eklektisk model, teorien om empowerment og en løsningsfokuseret model for tilbagefaldsforebyggelse.

Henrik Beck og HBmodellen

Henrik Beck er rusmiddelbehandler og projektleder på Alfa-Fredensborg. Derudover er han udvikler af HBmodellen, samt forfatter til modellens manual-baserede arbejdsbøger.
Henrik Beck er desuden certificeret: dansk addiction counselor, psykoterapeut (2 år), tilbagefaldsspecialist, recovery coach, life & business coach og mindfulness instruktør.

I mere end 23 år har Henrik Beck bidraget med viden og erfaring til området for rusmiddelbehandling i Danmark og udlandet, både som terapeut, underviser, forfatter og konceptudvikler.

Da Henrik Beck startede udviklingsprocessen af HBmodellen på behandlingscenter Alfa-Fredensborg, havde han følgende mål:

(1) – at give brugerne den bedste behandlingsoplevelse.

(2) – at skabe et inkluderende behandlingsmiljø.

(3) – at udvikle en holistisk sundheds- og behandlingsmodel.

(4) – at skabe et sundt arbejdsmiljø.

(5) – at reducere stress- og konfliktniveauer.

(6) – at sætte brugerne i fokus under behandlingen.

(7) – at udvikle manualbaserede arbejdsbøger.

(8) – at skabe hjerterum og udføre intelligent behandling.

Henrik Beck - HBmodellen i praksis

Henrik Beck om HBmodellen

“HBmodellen er grundlæggende den perfekte model-/tilgang/-metode til at skabe et omsorgsfuldt terapeutisk rum, hvor brugerne bliver mødt med kærlighed og ikke konfrontation eller begrænsning”.

Brugerinddragelse i behandlingen

HBmodellens grundfundament er, at “brugerne er eksperterne i deres eget liv, og de skal kun arbejde terapeutisk med det, der giver mening for dem”.

HBmodellen tager udgangspunkt i, at de bedste behandlingsresultater opnås ved en inkluderende behandlingsindsats og når der tilbydes en helhedsorienteret og løsningsfokuseret indsats. Behandlingen skal være tværfaglig og skal udbydes af både sundhedspersonale, socialrådgivere og psykoterapeuter.

Det helt særlige ved HBmodellen er den høje grad af brugerinddragelse. Det betyder, at brugerne i det daglige skal have mulighed for (på et morgen-/planlægningsmøde) at vælge de sundheds- og behandlingsaktiviteter, de selv ønsker, har behov for eller har ressourcer til at deltage i.

Helhedsorienteret behandlingsmode

HBmodellen integreres let i forskellige kognitive, følelsesbaserede, adfærdsmæssige og sociale terapi- og behandlingsformer. En af modellens mange styrker er den tværfaglige tilgang og det holistiske sundheds- og behandlingsfokus.

Den HBmodel der er udviklet på døgnbehandlingscenter Alfa-Fredensborg anvender i dag en lang række både udviklings- og sundhedsfremmende behandlingsaktiviteter som:

(1) Traumeterapi hos psykolog

(2) Udredning foretaget af læger og psykiatere

(3) Socialrådgivning (økonomi – juridisk – familie)

(4) Sygepleje og sundhedsvejledning

(5) Yoga, meditation og mindfulness

(6) Problemløsende gruppeterapi

(7) Psykoedukation og workshops

(8) Løsningsfokuseret korttidsterapi

(9) Individuel samtaler-/terapi med rusmiddelbehandler

(10) Vejledning om søvn, kost og motion

(11) Personlig udvikling via manualbaserede arbejdsbøger

(12) MBR (mindfulness baseret rusmiddelbehandling)

(13) Kropsterapi-/Bindevævsterapi.

HBmodellens værktøjskasse og komponenter

HBmodellens værktøjskasse

HBmodellen har en vision og målsætning om at en unik rusmiddelbehandling med en høj grad af brugerinddragelse og hvor der indgår nogle erfaringsbaseret udviklings- og behandlingskomponenter.

HBmodellen tager udgangspunkt i, at brugerne påvirkes negativt bio-psyko-socialt, når de bruger afhængighedsskabende rusmidler og derfor må effektiv behandlingsindsats være både løsningsfokuseret, tilbagefaldsforebyggende og sundhedsfremmende.

Hvis vi skal indfri ambitionen om at tilbyde god og effektiv rusmiddelbehandling, skal der tages hånd om de negative konsekvenser rusmidlerne har skabt og der skal arbejdes med de bagvedliggende udfordringer, der kan være årsagen til at rusmidlerne overhovedet blev en løsningsmodel.

HBmodellens høje grad af brugerinddragelse, skaber en tryg og troværdig ramme, som giver mulighederne for at tilbyde effektiv rusmiddelbehandling. De mange forskellige behandlingskomponenter er de praktiske værktøjer-/teknikker til at skabe personlig udvikling hos brugerne, under deres behandlingsforløb.

Hver af disse behandlingskomponenter relaterer sig til et generelt problem, som ofte er det centrale i rusmiddelbehandlingen.

Tilsammen danner disse komponenter effektive vejledninger, der vedrører ca. 75 % af de problemer, som brugerne præsenterer i et rusmiddelbehandlingsforløb i Danmark og andre lande.

Udviklings- og behandlingskomponenter

Notesbogen – effektiv start af behandlingsforløbet

Den manualbaseret arbejdsbog “Notesbogen” indeholder metoder-/anvisninger til at opnå en effektiv start på et helhedsorienteret rusmiddelbehandlingsforløb.

Brugerne motiveres til at bruge både stress- og funktionsskalaen, så de i samarbejde med behandleren kan kortlægge deres nuværende stress og funktionstilstand.

Derefter kan der sættes realistiske mål for opnåelse omkring deres generelle stress, trivsel og funktionsevne under behandlingsforløbet. Brugerne opfordres ligeledes til løbende at tage skriftlige notater fra de sundheds- og behandlingsaktiviteter de deltager i.

Samt foretages ugentlige overvejelser om niveauet for deltagelse og eventuelle fremskridt i trivsels, personligudvikling og helbredstilstand.

Afklaringsbogen – afklaring og vurdering af behandlingsbehov

Den manualbaseret arbejdsbog “Afklaringsbogen” indeholder nyttig viden, forskellige tests og selvevalueringsøvelser til at afklare og vurdere det aktuelle behandlingsbehov.

Brugerne motiveres til at gennemgå øvelserne til afdækning af eventuelle underliggende lidelser, der kan forårsage eller “udløse” trangen til at bruge afhængighedsskabende rusmidler.

Brugerne opfordres ligeledes til at forholde sig til deres motivation, opvækstvilkår, psykiske problemer, posttraumatisk stress, dyssociale personlighedstræk og eventuelle personligheds- og livsstilskriser, der tidligere har ført til brugen af afhængighedsskabende rusmidler.

Sundhedsplanen – udvikling af en sundheds- og behandlingsplan

Den manualbaseret arbejdsbog “Sundhedsplanen” indeholder nyttig viden og teknikker til at sammensætte en effektiv helhedsorienteret sundheds- og behandlingsplan.

Brugerne motiveres til at bruge S.M.A.R.T modellen på hvert af de 10 livs (gen)opbyggende områder i sundhedsmodellen, til at sætte sig både specifikke og realistiske mål for fremtiden.

Brugerne opfordres ligeledes til at (gen)opbygge et godt liv med frihed, balance og øget sundhed, så fremtidige personligheds- og livskriser kan forebygges.