HB modellens livssyn

Det særlige livssyn i HB modellen

HBmodellens teoretisk ståsted og livssyn

Livsanskuelse – Set fra HB modellen

Her kan du læse om HB modellens grundlæggende ståsted, livssyn og forskellige metoder

Livssyn 

HB-modellens livssyn (filosofi) tager afsæt i, at mennesker har gode intentioner i forhold til eget liv og i forhold til de mennesker denne holder af – og at hver eneste af os ’inderst inde’ besidder en god og sikker fornemmelse af, hvad der hjælper os til at vælge det, der er godt for os og som giver mening for os (det gode liv). Vi tror på, at et anerkendende, trygt og støttende miljø underbygger, på en naturlig måde, denne indre personlige ’vejledning’ og det samme vil en åben, respektfuld og reflekterende interaktion mellem personale og bruger. Vi tror på, at mennesker grundlæggende har indsigt i, hvad der giver mening og er godt for dem, især når de er trygge og i lav stress. Det er denne erfaring, og erkendelse, der har fået os til at udvikle HB-modellen. Vi har besluttet os for at stå ved vores tro på den menneskelige natur, på en mere radikal og kontekstinddragende måde end det traditionelt gøres, for på den måde at udnytte den enkeltes menneskes ressourcer og livserfaringer.

Eklektisk model

HBmodellen er eklektisk, da den er sammensat af flere forskellige evidensbaserede metoder og teoretiske retninger, heraf en bio-psyko-social alkohol- og stofbehandlingsmodel, en helhedsorienteret sundhedsmodel og en tilbagefaldsforebyggende terapimodel. HBmodellen kan derved ikke forstås som en bestemt retning, men som en samlebetegnelse for de mange indsatser, der anvendes på tværs af metoder og teoretiske retninger. HBmodellen er eklektisk fordi, der ikke er tale om en behandlingsmåde med afsæt i et enkelt, sammenhængende teoretisk retning eller metode. Det er dog ikke ensbetydende med, at modellen ikke har beskrevet sin organisering, sine metoder, sine værdier og sit menneskesyn. I HBmodellen ses alkohol eller stofafhængighed ikke som et selvstændigt problem, men som en del af et større problemkompleks, der skal behandles i sin fulde udstrækning.
Det er op til brugerne at sammensætte sit eget personlige sundheds- og behandlingsforløb og gøre det så spændende, effektivt og meningsfuldt som overhovedet muligt. Den eklektiske model giver brugerne mulighed for at vælge metoder, ydelser og værdier, ud fra det der giver mening for hver enkelt bruger.

Empowerment

HBmodellen er både teoretisk og praktisk funderet i teorien om empowerment. Her ses brugerne som et selvstændigt individ, der har et grundlæggende ønske om at have indflydelse på eget liv og ønsker om behandling. Med friheden følger også ansvaret for at træffe beslutninger, så det giver mening og har betydning for brugernes fremtidige livsmuligheder. Mange brugere med et problematisk brug af alkohol og stoffer har oplevet, at de har mistet, eller aldrig har haft nogen magt over eget liv. Vi tror på og arbejder ud fra at det er stærkt motiverende, selv at tage ansvar og vælge de sundheds- og behandlingsaktiviteter til, som giver mening og som hjælpe hver enkelt bruger tættere på deres personlige drømme og mål. 

Kognitiv tilbagefaldsforebyggende terapi

HBmodellen er både teoretisk og praktisk funderet i kognitiv tilbagefaldsforebyggende terapi – også kendt som kognitiv adfærdsterapi. Her mødes brugerne ud fra antagelsen om, at deres følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan de strukturerer sig i verden ved hjælp af tænkning, antagelser, vaner og forskellige evalueringer. Der benyttes både individuel terapi og der arbejdes kognitive med forskellige arbejdsbøger, som støtter brugerne med at identificere selvødelæggende tanke-og handlingsmønstre, for derefter i de terapeutiske samtaler at erstatte disse med mere realistiske eller mindre ødelæggende tanker, følelser og adfærd. I den kognitive terapi udforskes hvilke tanker eller forestillingsbilleder, der udløser de negative reaktioner, for eksempel angstanfald, misbrugstrang eller følelsen af mindreværd. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser og medfølgende trang til at eventuelt bruge alkohol eller stoffer. Der tages altid udgangspunkt i brugernes ressourcer og færdigheder, som de muligvis ikke selv kan få øje på. De negative tanker, de har om sig selv, har ofte rod i tidligere oplevelser og erfaringer. Det er vigtigt at forstå, at kognitiv terapi ikke bare er ”at tænke positivt”, men at få et realistisk billede af ens selv og ens fremtidige livsmuligheder.